You are currently viewing Walne Zebranie
Walne Zebranie

W dniu 03.03.2022 r. o godz.16-tej odbyło się XIX Walne Zebranie Skierniewickiego Stowarzyszenia ,,Amazonka” za rok 2021. Zebranie przebiegało w/g ustalonego planu obrad.
Prezes Krystyna Kuś powitała przybyłe koleżanki i rozpoczęła zebranie. Następnie wybrano przewodniczącą obrad i protokolantkę. Ustalono i zatwierdzono porządek obrad. Wybrana została Komisja Skrutacyjna i Komisja Uchwał i Wniosków. Zarząd i Komisja Rewizyjna przedstawili zebranym sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2021 r. Otrzymałyśmy szczegółową informację naszych wpływów i wydatków. Na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono absolutorium Zarządowi. Podjęto uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań. Następnie Prezes Krystyna Kuś przedstawiła zebranym koleżankom projekt planu pracy i planu finansowego na rok 2022.