You are currently viewing XVIII WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
XVIII WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

W dniu 31.05.2021 r. w naszym Stowarzyszeniu, odbyło się XVIII Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020. według następującego porządku:
1 Powitanie zebranych,
2 Wybór przewodniczącej obrad i protokolantki.
3 ustalenie i zatwierdzenia porządku obrad.
4 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020
5 Sprawozdanie finansowe za rok 2020.
6 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7 Plan pracy stowarzyszenia na następny rok.
8 Wolne wnioski i uchwały.                                                                                                                                    9 Dyskusja.
Zebranie rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia Krystyna Kuś. Otrzymałyśmy szczegółowe informacje o naszych wykonanych zadaniach, wpływach i wydatkach. Oprócz naszych koleżanek, swoją obecnością zaszczycił nas Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice Jarosław Chęcielewski.