You are currently viewing Walne Zebranie
Walne Zebranie

Dnia 05 marca 2020 r odbyło się Walne Sprawozdawczo Wyborcze Zebranie Członków Stowarzyszenia „Amazonka Skierniewice” Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Danuta Żakieta. Na zebraniu zostały przedstawione sprawozdanie merytoryczne , finansowe i Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Sprawozdania przyjęto jednogłośnie i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono Zarządowi absolutorium.
Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia Amazonka
Do Zarządu wybrano:
Prezes- Krystyna Kuś
Wiceprezes – Małgorzat Golis
Sekretarz – Anna Woźniak
Skarbnik Elżbieta Stopińska
Członek Zarządu Alicja Górecka
Komisja Rewizyjna Skierniewickiego Stowarzyszenia Amazonka:
Danuta Żakieta
Grażyna Popłońska
Marzena Zwolińska